BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

1. Działania i kompetencje UDT w obszarze Prawa energetycznego wynikają z artykułu 37 pkt 19 ustawy o dozorze technicznym, czyli:

 

19) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w (artykule 23r ust. 3 i 4 - skrót (plik docx, rozmiar 15 kB)):

 

 

 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;

 

2. Działania i kompetencje UDT w zakresie świadectw pochodzenia z kogeneracji wynikają z:

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji;

 

b) rozporządzenia Ministra Energii z dnia 23 września 2019 r. w sprawie sposobu obliczania danych podanych na potrzeby korzystania z sytemu wsparcia oraz szczegółowego zakresu obowiązku potwierdzania danych dotyczących ilości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, wydanego na podstawie artykułu 58 tej ustawy,

 

c) ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

 

UDT jest jednostką akredytowaną w rozumieniu artykułu 77 ustęp 4 ustawy wymienionej w lit. a) oraz artykułu 9l ustęp 16 ustawy Prawo energetyczne i przeprowadza procedurę w celu badania i opiniowania wniosków i sprawozdań przedsiębiorstw wytwarzających energię elektryczną z wysokosprawnej kogeneracji na podstawie wniosku (plik xlsx, rozmiar 72 kB) złożonego do UDT za pomocą dowolnego sposobu komunikacji z UDT.

 

Pozytywny wynik badań i opinii jest podstawą do wydania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki świadectwa pochodzenia z kogeneracji określonego w artykule 9l ustęp 3 ustawy Prawo energetyczne.