BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

Działania i kompetencje UDT w następujących obszarach i zakresach:

 

1) „Dozór techniczny” – na podstawie aktów prawnych związanych z wykonywaniem ustawowych zadań UDT, w tym rozporządzeń ustalających warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia techniczne,

 

2) „Ocena zgodności i oznakowanie CE” – na podstawie aktów prawnych związanych z oceną zgodności wyrobów z dyrektywami UE oraz stosowaniem oznakowania zgodności CE,

 

3) „Uznawanie kwalifikacji UE” – na podstawie przepisów związanych z prowadzonym przez UDT uznawaniem kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE,

 

4) „Substancje zubożające warstwę ozonową (SZWO) i niektóre fluorowane gazy cieplarniane (F-gazy)” – na podstawie przepisów ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych i aktów wykonawczych do niej,

 

5) „Elektromobilność” – na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych,

 

6) „Odnawialne Źródła Energii (OZE)”  na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,

 

7) „Prawo energetyczne i świadectwa pochodzenia z kogeneracji” – na podstawie przepisów:

a) ustawy – Prawo energetyczne i

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji,

 

8) „Bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe” – na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi przesyłowe dalekosiężne służące do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich usytuowanie,

 

9) „Wyroby medyczne” – na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych,

 

10) „Bezpieczeństwo i higieny pracy” – na podstawie przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy,

 

11) „Współdziałanie z Państwową Inspekcją Pracy” – na podstawie przepisów rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia,

 

12) „Kodeks postępowania administracyjnego” – na podstawie przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.

 

 

Wytworzył: Piotr Bieńkowski