BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

 

Organem UDT jest Prezes, powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Prezes kieruje UDT i reprezentuje go na zewnątrz. W sprawach należących do zakresu działania UDT organem właściwym, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Prezes UDT, a organem wyższego stopnia - minister właściwy do spraw gospodarki.

 

Kierownictwo Urzędu Dozoru Technicznego (plik docx, 18 kB) (Aktualizacja: Piotr Bieńkowski, 13.06.2024)

Dyrektorzy Oddziałów terenowych Urzędu Dozoru Technicznego (plik docx, 18 kB) (Aktualizacja: Piotr Bieńkowski, 03.06.2024)

 

Wytworzył: Jacek Trzosowski