BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.udt.gov.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów portalu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne cyfrowo z uwagi na fakt, że:
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • pochodzą z zewnętrznych źródeł,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności,
 • niektóre dokumenty stanowiące załączniki do pobrania (np. wytyczne, rejestry, wykazy, itp.) są niedostępne cyfrowo i będą sukcesywnie poprawiane,
 • niektóre filmy zamieszczone na stronie mogą nie posiadać napisów czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub pochodzą ze źródeł zewnętrznych,
 • dokumenty lub prezentacje mają charakter archiwalny i zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. a ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań UDT.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez UDT.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki a dodatkowo:

 • klawisz alt+ M – przejście do mapy serwisu,
 • klawisz alt+ T – przejście do treści z pominięciem menu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony bip.udt.gov.pl prosimy o kontakt z  Panem Piotrem Bieńkowskim pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie 22 57 22 114.

Informacje na temat procedury

Każdy użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej bip.udt.gov.pl lub jej elementu.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1062), zwanej dalej: ustawą, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować UDT o braku dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej urzędu, o których mowa w art. 6, pkt 1 lub 3 ustawy.

Natomiast na podstawie art. 30 ust 1. ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do UDT z wnioskiem o zapewnienie dostępności architektonicznej lub informacyjno-komunikacyjnej.

Wniosek o zapewnienie dostępności należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w kancelarii UDT ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa w godz. 7:00 – 15:00,
 • korespondencją pocztową na adres: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa,
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UDT ( ePUAP ) /udt/SkrytkaESP

UDT powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, UDT niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, UDT niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

W przypadku, gdy UDT nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę składa się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 735 z późn. zm.), z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Dostępność architektoniczna

Wszelkie informacje dotyczące dostępności architektonicznej Urzędu Dozoru Technicznego znajdą Państwo w Deklaracji dostępności opublikowanej w serwisie internetowym UDT (www.udt.gov.pl).

 

Poruszanie się po budynkach UDT

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w Urzędzie Dozoru Technicznego goście i interesanci nie poruszają się po budynku samodzielnie. Zawsze towarzyszą im osoby zapraszające lub prowadzące sprawy. Zapewniają one możliwość dotarcia do właściwych pomieszczeń i zapewniają niezbędne wsparcie. Osoby korzystające z pomocy psa asystującego lub psa przewodnika mogą wejść do budynków UDT zgodnie z opisanymi powyżej zasadami.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego on-line:
  • usługa tłumaczeń on-line świadczona jest w godzinach 8:00 – 16:00 w dniach poniedziałek – piątek z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • połączyć można się za pośrednictwem urządzenia z kamerą i dostępem do Internetu;
  • llink do tłumacza języka migowego znajduje się w prawym górnym rogu strony Urzędu Dozoru Technicznego i oznaczony jest specjalnym piktogramem dłoni. Kliknięcie piktogramu spowoduje przekierowanie na stronę Polskiego Związku Głuchych, gdzie jest możliwość połączenia się z tłumaczem.
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa;
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (+48) 22 57 22 100;
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8.00 – 16.00.

Aplikacje mobilne

UDT obecnie nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.

 

 

Osoba modyfikująca: Dominik Pańkowski