BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

Urząd Dozoru Technicznego (UDT) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.udt.gov.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów portalu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne cyfrowo z uwagi na fakt, że:
  • zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • pochodzą z zewnętrznych źródeł,
 • niektóre dokumenty stanowiące załączniki do pobrania (np. formularze, wytyczne, itp.), oraz rejestry i wykazy są niedostępne cyfrowo i będą sukcesywnie poprawiane,
 • dokumenty lub prezentacje mają charakter archiwalny i zostały opublikowane przed 23.09.2018 r. a ich zawartość nie jest niezbędna do realizacji bieżących zadań UDT.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia:

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-02-16

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez UDT.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki a dodatkowo:

 • Ctrl + Plus (+) – powiększenie czcionki,
 • Alt+ M – przejście do mapy serwisu,
 • Alt+ T – przejście do treści z pominięciem menu

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony bip.udt.gov.pl prosimy o kontakt z  Panią Klaudią Noras pod adresem poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie +48 690 183 608.

Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności strony bip.udt.gov.pl można składać pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Informacje na temat procedury

Każdy użytkownik ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej bip.udt.gov.pl lub jej elementu.

Zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U.2022.2240) zwanej dalej: ustawą, każdy bez konieczności wykazania interesu prawnego lub faktycznego, ma prawo poinformować Urząd Dozoru Technicznego (UDT) o braku dostępności cyfrowej strony internetowej bip.udt.gov.pl lub jej elementu.

Natomiast na podstawie art. 30 ust. 1. ustawy osoba ze szczególnymi potrzebami lub jej przedstawiciel ustawowy, po wykazaniu interesu faktycznego, ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z wnioskiem o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej bip.udt.gov.pl lub jakiegoś jej elementu.

Wniosek o zapewnienie dostępności (docx. 23 KB) należy złożyć do podmiotu publicznego, z którego działalnością jest związana informacja lub żądanie zapewnienia dostępności.

Wniosek o zapewnienie dostępności powinien zawierać:

 • dane kontaktowe wnioskodawcy,
 • wskazanie bariery utrudniającej lub uniemożliwiającej dostępność w zakresie architektonicznym lub informacyjno-komunikacyjnym,
 • wskazanie sposobu kontaktu z wnioskodawcą
 • wskazanie preferowanego sposobu zapewnienia dostępności, jeżeli dotyczy.

Wnioski o zapewnienie dostępności można składać:

 • osobiście: w kancelarii UDT ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa w godz. 7:00 – 15:00,
 • korespondencją pocztową na adres: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa,
 • korespondencją elektroniczną na adres mailowy Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą UDT ( ePUAP ) /udt/SkrytkaESP

 

UDT powinien zapewnić dostępność (zrealizować żądanie) bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, UDT niezwłocznie powiadamia wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia i wskazuje nowy termin zapewnienia dostępności, nie dłuższy niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku. Jeżeli zapewnienie dostępności w zakresie określonym we wniosku jest niemożliwe lub znacznie utrudnione, np. ze względów technicznych lub prawnych, UDT niezwłocznie zawiadamia wnioskodawcę o braku możliwości zapewnienia dostępności, proponując dostęp alternatywny.

 

W przypadku, gdy UDT nie zapewni wnioskowanej dostępności w sposób i w terminie wyżej wskazanym, wnioskodawcy służy prawo złożenia skargi na brak dostępności. Skargę składa się do Prezesa Zarządu PFRON, w terminie 30 dni liczonych od dnia upływu terminów, o których mowa powyżej.

 

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://bip.brpo.gov.pl/).

 

Uprzejmie informujemy, że w postępowaniu w przedmiocie wniosku o zapewnienie dostępności nie stosuje się przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, z wyjątkiem przepisów dotyczących wyłączenia pracowników organu, doręczeń, sposobu obliczania terminów, uzupełniania braków formalnych i przekazywania wniosku zgodnie z właściwością.

Dostępność architektoniczna

Wszelkie informacje dotyczące dostępności architektonicznej Urzędu Dozoru Technicznego znajdą Państwo w Deklaracji dostępności opublikowanej w serwisie internetowym UDT (www.udt.gov.pl).

 

Poruszanie się po budynkach UDT

Zgodnie z zasadami bezpieczeństwa w Urzędzie Dozoru Technicznego goście i interesanci nie poruszają się po budynku samodzielnie. Zawsze towarzyszą im osoby zapraszające lub prowadzące sprawy. Zapewniają one możliwość dotarcia do właściwych pomieszczeń i zapewniają niezbędne wsparcie. Osoby korzystające z pomocy psa asystującego lub psa przewodnika mogą wejść do budynków UDT zgodnie z opisanymi powyżej zasadami.

Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących

Aby skutecznie komunikować się z naszym urzędem osoby niesłyszące lub słabo słyszące mogą:

 • skorzystać z bezpłatnej pomocy tłumacza języka migowego on-line:
  • usługa tłumaczeń on-line świadczona jest w godzinach 8:00 – 16:00 w dniach poniedziałek – piątek z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy;
  • połączyć można się za pośrednictwem urządzenia z kamerą i dostępem do Internetu;
  • llink do tłumacza języka migowego znajduje się w prawym górnym rogu strony Urzędu Dozoru Technicznego i oznaczony jest specjalnym piktogramem dłoni. Kliknięcie piktogramu spowoduje przekierowanie na stronę Polskiego Związku Głuchych, gdzie jest możliwość połączenia się z tłumaczem.
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Urząd Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa;
 • wysłać e-mail na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: (+48) 22 57 22 100;
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie urzędu w godzinach urzędowania 8.00 – 16.00.

Aplikacje mobilne

UDT obecnie nie udostępnia żadnych aplikacji mobilnych.