BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

 

1. Organizację UDT określa Statut Urzędu Dozoru Technicznego nadany Zarządzeniem Nr 12 Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 4 kwietnia 2019 r. (Dz.Urz.MPiT z 2019 r., poz. 12), wydanym na podstawie art. 41 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.

2. UDT kieruje Prezes przy pomocy wiceprezesa, dyrektorów oraz kierowników biur i zespołów.

3. Dyrektorów, kierowników biur i zespołów powołuje i odwołuje Prezes UDT.

 

4. W skład UDT wchodzą:

- Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego,

- Departament Prawno-Organizacyjny,

- Departament Techniki,

- Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności,

- Departament Innowacji i Rozwoju,

- Departament Administracji i Infrastruktury,

- Departament Informatyki,

- Departament Finansowy,

- Departament Kadr,

- Zespół Kontroli i Audytu Wewnętrznego,

- Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy i Ochrony Przeciwpożarowej,

- Zespół Ochrony Informacji Niejawnych.

 

 

W skład UDT wchodzą ponadto:

- oddział terenowy z siedzibą w Bydgoszczy z biurami w: Płocku, Toruniu i Włocławku,

- oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku z biurem w Olsztynie,

- oddział terenowy z siedzibą w Katowicach z biurami w: Bielsku-Białej, Częstochowie i Gliwicach;

- oddział terenowy z siedzibą w Krakowie z biurami w: Kielcach i Tarnowie,

- oddział terenowy z siedzibą w Lublinie z biurem w Rzeszowie,

- oddział terenowy z siedzibą w Łodzi z biurami w: Ostrowie Wielkopolskim i Radomiu,

- oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu z biurem w Zielonej Górze,

- oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie z biurami w Gorzowie Wielkopolskim i Koszalinie,

- oddział terenowy z siedzibą w Warszawie z biurami w: Białymstoku i Siedlcach,

- oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu z biurami w: Opolu i Wałbrzychu.

 

 

5. Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań oddziałów terenowych, biur, Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego, departamentów i zespołów określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa UDT oraz regulaminy wewnętrzne poszczególnych jednostek organizacyjnych UDT.

 

 

6. Przy Prezesie UDT działa Kolegium UDT.

Kolegium UDT jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UDT w zakresie przygotowywania projektów rozwiązań służących realizacji oraz zwiększaniu efektywności i jakości działań UDT, określonych w art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.