BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

 

Działania i kompetencje UDT w obszarze dozoru technicznego – na podstawie aktów prawnych związanych z wykonywaniem ustawowych zadań UDT, w tym rozporządzeń ustalających warunki techniczne dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać urządzenia techniczne.

 

W szczególności przedmiot działania UDT jest określony w artykułach 37 i 37a ustawy o dozorze technicznym:

 

 

18) wykonywanie zadań (plik docx, rozmiar 22 kB) określonych w przepisach ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2020 r. poz. 261, z późn. zm.);

 

19) kontrola spełniania obowiązków, o których mowa w (artykule 23r ust. 3 i 4 - skrót (plik docx, rozmiar 15 kB)):

ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. 2020, poz. 833, z późn. zm.);

 

20) wydawanie opinii, o których mowa w:

ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 908, z późn. zm.), oraz przeprowadzanie badań, o których mowa w:

  • art. 16 (plik docx, rozmiar 17 kB) i
  • art. 27 (plik docx, rozmiar 15 kB)

tej ustawy;

 

21) wykonywanie czynności związanych z certyfikacją i prowadzeniem rejestru przedsiębiorców uprawnionych do wykonywania czynności i przeglądów serwisowych elementów technicznych elektrowni wiatrowych oraz innych obowiązków, o których mowa w rozdziale 2a (plik.docx, rozmiar 23 kB) ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 724 oraz z 2023 r. poz. 553);

 

  • według artykułu 37a: 

UDT może udzielać wsparcia podmiotom, których działalność obejmuje popularyzowanie osiągnięć i wiedzy naukowo-technicznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa publicznego.