BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

Działania i kompetencje UDT w obszarze oceny zgodności i oznakowania CE - na podstawie aktów prawnych związanych z oceną zgodności wyrobów z dyrektywami UE oraz stosowaniem oznakowania zgodności CE - wynikają z autoryzacji i notyfikacji UDT Komisji Europejskiej do działania jako jednostka notyfikowana nr 1433, w zakresie następujących aktów prawnych UE:

 

1) dyrektywy 2014/29/UE – Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD),

2) rozporządzenia 305/2011/UE – Wyroby budowlane (CPR),

3) dyrektywy 92/42/EWG – Efektywność energetyczna kotłów (BED),

4) dyrektywy 2014/34/UE – Atmosfery wybuchowe (ATEX),

5) dźwigi 2014/33/UE – Dźwigi (Lifts),

6 dyrektywy 2014/68/UE – Urządzenia ciśnieniowe (PED),

7) dyrektywy 2006/42/WE – Maszyny (MD),

8) dyrektywy 2014/30/UE – Kompatybilność elektromagnetyczna (EMD),

9) dyrektywy 2010/35/UE – Transportowe urządzenia ciśnieniowe (TPED),

10) dyrektywy 2000/14/WE – Hałas,

11) rozporządzenia 2016/426/UE – Urządzenia spalające paliwa gazowe (GAR).

 

Kompetencje UDT w zakresie wyżej wymienionych notyfikacji zostały uznane do realizacji działań określonych w następujących odpowiednich aktach prawnych:

           rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 13 kwietnia 2012 r. w sprawie ciśnieniowych urządzeń transportowych,

 

 

Szczególne działania Urzędu Dozoru Technicznego w zakresie dyrektywy „Dźwigi”. (plik docx, rozmiar 14 kB)

 

Ocena zgodności dźwigów istniejących według zalecenia Komisji Europejskiej 95/216/WE. (plik docx, rozmiar 14 kB)