BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

Zgodnie z ustawą z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych - rozdz. 1, art. 4 ust. 1, według którego Prezes UDT współpracuje z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych przy wykonywaniu zadań wynikających z:

 

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Tekst mający znaczenie dla EOG.) (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, str. 1-175), i

 

- rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/746 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro oraz uchylenia dyrektywy 98/79/WE i decyzji Komisji 2010/227/UE (Tekst mający znaczenie dla EOG.) (Dz.U. L 117 z 5.5.2017, str. 176-332)”.