BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

 

Działania i kompetencje UDT w obszarze uznawania kwalifikacji UE - na podstawie przepisów związanych z prowadzonym przez UDT uznawaniem kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich UE:

 

1. na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych, UDT jest upoważniony do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych:

1) obsługującego dźwigi,

2) obsługującego dźwignice,

3) konserwatora dźwigów,

4) konserwatora dźwignic,

5) operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

6) konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,

7) napełniającego zbiorniki przenośne,

 

oraz do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności, wynikających z załącznika IV do

dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.), w zakresie:

 

1) produkcji rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali,

2) kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali,

3) produkcji konstrukcji metalowych i ich części,

4) produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,

5) produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków

 

— odpowiadających działalnościom w zakresie wytwarzania, naprawy urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji, określonych w przepisach dotyczących dozoru technicznego, na podstawie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych;

 

2. w związku z upoważnieniem, o którym mowa w pkt 1. powyżej, UDT może prowadzić postępowania zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka;

 

3. UDT w postępowaniach w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej stosuje formularze dokumentów określone w rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej;

 

4. UDT przekazuje koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych zawodów regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej informacje określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organyrozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych w zawodach regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy;

 

5. UDT w zakresie swoich kompetencji wspiera prace Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu do uznawania kwalifikacji zawodowych, zgodnie z zarządzeniem nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu do uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej

 

Podstawą do wyżej wymienionej działalności jest ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej.