BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
tłumacz języka migowego

 

Zasady i tryb udostępniania i przekazywania informacji sektora publicznego przez Urząd Dozoru Technicznego (UDT) w celu ponownego wykorzystania określa ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

Warunki ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego UDT

 

  • informacja musi zawierać wzmiankę o źródle jej pozyskania poprzez podanie pełnej nazwy Urzędu Dozoru Technicznego;
  • należy podać datę wytworzenia lub pozyskania informacji;
  • jeśli pozyskana treść informacji będzie modyfikowana należy zamieścić adnotację o tym, że uzyskana informacja została przetworzona w procesie ponownego wykorzystywania;
  • jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment, ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w tekście w formie cytatu, z przypisem informującym o źródle pochodzenia;
  • poinformowanie, iż Urząd Dozoru Technicznego, nie ponosi odpowiedzialności treść informacji powstałej w wyniku przetworzenia uzyskanej informacji.

 

Informacja o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 

Informacja sektora publicznego wytworzona w UDT jest udostępniana lub przekazywana w celu ponownego wykorzystywania, co do zasady, bezpłatnie.

 

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 tej ustawy UDT może nałożyć opłatę za ponowne wykorzystywanie, jeżeli przygotowanie lub przekazanie informacji w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

 

Ustalając wysokość opłaty, uwzględnia się koszty przygotowania lub przekazania informacji sektora publicznego w określony sposób i w określonej formie, a także inne czynniki, które będą brane pod uwagę przy rozpatrywaniu nietypowych wniosków o ponowne wykorzystanie, które mogą mieć wpływ na koszt lub czas przygotowania lub przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio związanych z przygotowaniem i przekazaniem informacji publicznej celem ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

 

W przypadku umożliwienia ponownego wykorzystywania, w sposób stały i bezpośredni w czasie rzeczywistym, informacji sektora publicznego gromadzonych i przechowywanych w systemie teleinformatycznym, wnioskodawca zobowiązany może zostać do uiszczenia opłaty uwzględniającej koszty wynikające z dostosowania systemu teleinformatycznego oraz warunków technicznych i organizacyjnych do realizacji wniosku o ponowne wykorzystywanie.

 

Środki prawne przysługujące w przypadku odmowy wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie oraz o prawie do sprzeciwu.

 

W zakresie nieuregulowanym ustawą do decyzji o odmowie wyrażenia zgody na ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania lub o wysokości opłat za ponowne wykorzystywanie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

 

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres siedziby Urzędu Dozoru Technicznego, ul. Szczęśliwicka 34, 02-353 Warszawa;
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez platformę e-PUAP - Elektroniczna Skrzynka Podawcza UDT;
  • e-mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

Wniosek powinien spełniać warunki formalne wskazane w art. 39 ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego.

 

Wytworzył: Michał Bukowski