BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ
Informacja o aktualnie prowadzonych postępowaniach

Tryb postępowania Przedmiot zamówienia Termin składania
ofert/wniosków
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Obsługa logistyczna odpłatnych konferencji i szkoleń dla klientów Urzędu Dozoru Technicznego Oddział Bydgoszcz oraz Biuro Koszalin, znak postępowania: ZP-DC-33/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 19.12.2022
do godz. 11:00

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa serwerów, przełączników i licencji oprogramowania, znak sprawy ZP-DI-107/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 29.12.2022
do godz. 11:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Wymiana uszkodzonych części urządzeń wentylacji i klimatyzacji wraz z dostawą i montażem klimatyzatorów z jednoczesną utylizacją zdemontowanych urządzeń oraz czynnika chłodniczego w obiektach Urzędu Dozoru Technicznego, ZP-DA-95/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz ochronnego dla Urzędu Dozoru Technicznego - znak sprawy ZP-NB-113/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 13.12.2022
do godz. 11:00

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Sukcesywne dostawy prasy i czasopism technicznych dla Urzędu Dozoru Technicznego na 2023 rok - znak postępowania: ZP-DA-25/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Wybudowanie wraz z adaptacją istniejącej technicznej dokumentacji projektowej na terenie Centralnego Laboratorium Dozoru Technicznego przy ul. Ostrowskiej 388 w Poznaniu zewnętrznej instalacji energetycznej SN i nN oraz kontenerowej stacji transformatorowej o mocy 630 kVA do zasilania obiektów CLDT - znak postępowania:ZP-DA-112/22 - ZMIANA TERMINÓW SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Tryb podstawowy (bez negocjacji) Dostawa wyposażenia technicznego przeznaczonego do prac związanych z pompami ciepła, ZP-DT-106/22
Link do platformy zakupowej eb2b. ZMIANA TERMINU SKŁADANI I OTWARCIA OFERT
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Rozbudowa Systemu Pamięci Masowej wraz ze świadczeniem usług gwarancyjnych, utrzymania i rozwoju, znak postępowania ZP-DI-88/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego - Laboratorium badań kompatybilności elektromagnetycznej, znak spr.ZP-DL-82/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony DOSTAWA WYPOSAŻENIA POMIAROWO-BADAWCZEGO - WYPOSAŻENIE INSPEKTORA, znak postępowania: ZP-DL-56/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa wyposażenia pomiarowo-badawczego -skaner 3D i kamera akustyczna - znak sprawy ZP-DS-60/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Wyposażenie pomiarowo-badawcze - Defektoskopy ultradźwiękowe - nr sprawy: ZP-DL-95/21 - ZMIANA TERMINU OTWARCIA OFERT
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Przetarg nieograniczony Dostawa sprzętu komputerowego - nr sprawy ZP-DI-37/22
Link do platformy zakupowej eb2b.
 

Więcej...
Wstępne konsultacje rynkowe Dostawa, adaptacja i wdrożenie systemu klasy ERP dla Urzędu Dozoru Technicznego, nr sprawy: WKR-DI-76/22
Link do platformy zakupowej eb2b. UWAGA: zmiana terminu na składanie Zgłoszeń
 

Więcej...