Status prawny

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1125) stanowi, że Urząd Dozoru Technicznego, zwany dalej UDT, jest państwową osobą prawną, z siedzibą w Warszawie.

UDT nie odpowiada za zobowiązania Skarbu Państwa, a Skarb Państwa nie odpowiada za zobowiązania UDT.

UDT podlega ministrowi właściwemu do spraw gospodarki.

 

Wytworzyła: Ewa Dorobińska / Jacek Trzosowski