Organ i osoby sprawujące funkcje i ich kompetencje

Organem UDT jest Prezes, powoływany i odwoływany przez ministra właściwego do spraw gospodarki. Prezes kieruje UDT i reprezentuje go na zewnątrz. W sprawach należących do zakresu działania UDT organem właściwym, w rozumieniu przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego, jest Prezes UDT, a organem wyższego stopnia - minister właściwy do spraw gospodarki.

 

 

Wytworzył: Jacek Trzosowski