Prowadzone wykazy i rejestry

Prowadzone wykazy i rejestry

UDT prowadzi następujące rejestry, ewidencje i wykazy

1. Ewidencja eksploatowanych urządzeń technicznych objętych ustawą zgłoszonych przez eksploatujących pod dozór techniczny, wydanych przez UDT decyzji administracyjnych i protokołów badań technicznych

Ewidencja jest prowadzona zgodnie z ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym i przepisami wykonawczymi do tej ustawy.

Komórki prowadzące rejestry: oddziały terenowe UDT

2. Rejestr zaświadczeń kwalifikacyjnych, wydanych przez UDT, wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych

Rejestr jest prowadzony zgodnie z zadaniami wykonywanymi w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych Komórki prowadzące rejestr: oddziały terenowe UDT

3. Rejestry zakładów uprawnionych do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów stosowanych do ich modernizowania lub naprawiania

Rejestry są prowadzone zgodnie z zadaniami wykonywanymi w oparciu ustawę o dozorze technicznym: wytwarzający, naprawiający lub modernizujący urządzenia techniczne podlegające dozorowi technicznemu oraz wytwarzający materiały i elementy stosowane do ich modernizowania lub naprawiania powinni posiadać uprawnienie wydane w formie decyzji administracyjnej przez UDT.

Komórki prowadzące rejestry/wykazy: oddziały terenowe UDT, Departament Koordynacji Inspekcji, Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego

4. Rejestr uzgodnionych metod i technik prób szczelności oraz uznanych laboratoriów / zakładów do ich wykonywania

Rejestr jest prowadzony zgodnie z zadaniami wykonywanymi w oparciu o ustawę o dozorze technicznym oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących

Komórka prowadząca rejestr/wykaz: Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego/ Departament Koordynacji Inspekcji.

5.Rejestr podwykonawców UDT w zakresie wykonywania badań laboratoryjnych / Uznawanie laboratoriów 

Uznawanie laboratoriów jest prowadzone zgodnie z ustawą o dozorze technicznym.

UDT kwalifikuje do podwykonawstwa laboratoria przeprowadzające badania niszczące i nieniszczące urządzeń technicznych. Wyniki badań laboratoriów - podwykonawców UDT wykorzystywane są przy ocenie zgodności, certyfikacji wyrobów lub do oceny stanu technicznego urządzeń w trakcie eksploatacji. Kwalifikowanie podwykonawców UDT w zakresie prowadzenia badań laboratoryjnych obejmuje również uznawanie laboratoriów badawczych.

Podwykonawca UDT - może wykonywać badania laboratoryjne w zakresie: oceny zgodności, certyfikacji wyrobów, diagnostyki eksploatowanych urządzeń technicznych, uprawnień zakładów do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów stosowanych do ich modernizowania lub naprawiania, w procesach realizowanych przez jednostki UDT.

Podwykonawca uznany UDT - może wykonywać badania laboratoryjne związane z uprawnieniami macierzystego zakładu do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów stosowanych do ich modernizowania lub naprawiania.

Podwykonawcy UDT, którzy deklarują wykonywanie badań na rzecz zakładów uprawnionych przez UDT do wytwarzania, naprawy lub modernizacji urządzeń technicznych oraz wytwarzania materiałów i elementów stosowanych do ich modernizowania lub naprawiania, otrzymują wraz ze świadectwem podwykonawcy UDT, świadectwo uznania laboratorium.

Komórka prowadząca rejestr: Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego

 6. Rejestr skarg i wniosków

UDT realizuje zadania publiczne, a jego działalność podlega ustawie Kodeks postępowania administracyjnego. Dział VII tej ustawy reguluje sposób realizacji zagwarantowanego każdemu obywatelowi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej prawo składania petycji, skarg i wniosków do organów państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego, organów samorządowych jednostek organizacyjnych oraz do organizacji i instytucji społecznych.

Komórka prowadząca rejestr: Departament Organizacyjno-Prawny.

7. Rejestr uznanych kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA

Rejestr  jest prowadzony zgodnie z zadaniami wykonywanymi przez UDT w oparciu o rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji. Zgodnie z ustawą  o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej oraz rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji, UDT jest organem właściwym do uznawania kwalifikacji nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA). Rozporządzenie Ministra Gospodarki określa upoważnienie UDT do uznawania nabytych kwalifikacji do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności należących do działu gospodarka.

Komórka prowadząca rejestr: Departament Koordynacji Inspekcji / Departament Organizacyjno-Prawny

8.  Rejestr uzgodnionych programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne

Zgodnie ustawą o dozorze technicznym, UDT uzgadnia programy szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne. UDT uzgadnia programy szkolenia w zakresie: konserwacji dźwignic, przenośników i wózków jezdniowych podnośnikowych, konserwacji dźwigów, napełniania ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3 oraz obsługi urządzeń transportu bliskiego.

Komórka prowadząca rejestr: Departament Koordynacji Inspekcji

9. Rejestr certyfikatów systemów zarządzania wydanych przez UDT-CERT, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17021:2011, która jest podstawą akredytacji nr AC 078 uzyskanej w Polskim Centrum Akredytacji.

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Systemów Zarządzania

10. Rejestr certyfikatów wyrobów wydanych przez UDT-CERT, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17065:2013-03, która jest podstawą akredytacji nr AC 100 uzyskanej w Polskim Centrum Akredytacji.

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Oceny Zgodności

11. Rejestr poświadczeń uzyskania energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji wydanych przez UDT-CERT, zgodnie z ustawą Prawo energetyczne oraz z akredytacją nr AC 100 wystawioną przez Polskie Centrum Akredytacji.

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Oceny Zgodności

12. Rejestr osób certyfikowanych przez UDT-CERT w dziedzinie badań nieniszczących, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012, która jest podstawą akredytacji nr AC 088 uzyskanej w Polskim Centrum Akredytacji

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

13. Rejestr osób certyfikowanych przez UDT-CERT w dziedzinie połączeń spajanych , zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012, która jest podstawą akredytacji nr AC 088 uzyskanej w Polskim Centrum Akredytacji.

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

14. Rejestr osób o specjalnej wiedzy technicznej potrzebnej do planowania, wykonywania, nadzorowania i kontroli zadań w zakresie produkcji spawalniczej certyfikowanych przez UDT-CERT, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012, która jest podstawą akredytacji nr AC 088 uzyskanej w Polskim Centrum Akredytacji

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

15. Rejestr osób o specjalnej wiedzy technicznej potrzebnej do planowania, wykonywania, nadzorowania i kontroli zadań w zakresie produkcji spawalniczej termoplastycznych tworzyw sztucznych certyfikowanych przez UDT-CERT, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012, która jest podstawą akredytacji nr AC 088 uzyskanej w Polskim Centrum Akredytacji.

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

16. Rejestr osób certyfikowanych przez UDT-CERT w dziedzinie napełniania zbiorników ciśnieniowych oraz obsługi i konserwacji urządzeń transportu bliskiego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012, która jest podstawą akredytacji nr AC 088 uzyskanej w Polskim Centrum Akredytacji

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

17. Rejestr osób certyfikowanych przez UDT-CERT w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego, zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17024:2012.

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

18. Wykaz ośrodków szkoleniowych oferujących kursy badań nieniszczących pozytywnie ocenionych przez UDT–CERT.

Wydział Certyfikacji - Zespół certyfikacji Osób realizuje Program Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących Krajowego Systemu Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących, uznany przez Międzynarodowy Komitet Badań Nieniszczących ICNDT.  Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób oferuje ocenę ośrodków szkolenia oferujących kursy badań nieniszczących zgodnie z wytycznymi opracowanymi w UDT-CERT dla tego typu placówek.

Komórka prowadząca wykaz: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

19. Wykaz ośrodków egzaminowania personelu badań nieniszczących pozytywnie ocenionych przez UDT–CERT.

Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób realizuje Program Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących Krajowego Systemu Certyfikacji Personelu Badań Nieniszczących, uznany przez Międzynarodowy Komitet Badań Nieniszczących ICNDT. Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób oferuje ocenę ośrodków egzaminowania personelu badań nieniszczących zgodnie z wytycznymi opracowanymi w UDT-CERT dla tego typu placówek.

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

20. Wykaz ośrodków szkolenia spajaczy pozytywnie ocenionych przez UDT–CERT.

Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób oferuje ocenę ośrodków szkolenia spajaczy zgodnie z wytycznymi opracowanymi w UDT-CERT dla tego typu placówek.

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

21. Wykaz ośrodków egzaminowania spajaczy pozytywnie ocenionych przez UDT–CERT.

Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób oferuje ocenę ośrodków egzaminowania spajaczy zgodnie z wytycznymi opracowanymi w UDT-CERT dla tego typu placówek.

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

22. Wykaz ośrodków szkolenia w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pozytywnie ocenionych przez UDT–CERT.

Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób oferuje ocenę ośrodków szkolenia w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie z wytycznymi opracowanymi w UDT-CERT dla tego typu placówek.

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

23. Wykaz ośrodków egzaminowania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego pozytywnie ocenionych przez UDT–CERT.

Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób oferuje ocenę ośrodków egzaminowania w zakresie bezpieczeństwa funkcjonalnego zgodnie z wytycznymi opracowanymi w UDT-CERT dla tego typu placówek.

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

24. Rejestr certyfikatów zgodności wydanych przez UDT-CERT.

Rejestr jest prowadzony jako element zadań wykonywanych zgodnie z ustawą o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku oraz zakresem uzyskanych notyfikacji.

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Oceny Zgodności             

25. Rejestr osób certyfikowanych przez UDT-CERT w dziedzinie połączeń kołnierzowych

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

26. Rejestr osób certyfikowanych przez UDT-CERT w dziedzinie ochrony katodowej
 

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

27. Wykaz ośrodków szkolenia w zakresie obsługi urządzeń transportu bliskiego pozytywnie ocenionych przez UDT-CERT
 

Komórka prowadząca rejestr: Wydział Certyfikacji - Zespół Certyfikacji Osób

28. Rejestr certyfikowanych instalatorów, wydanych certyfikatów i ich wtórników

29. Rejestr akredytowanych organizatorów szkoleń

Rejestry 28 i 29 prowadzone przez Departament Koordynacji Inspekcji w oparciu o art. 158 Ustawy o odnawialnych źródłach energii

30. Rejestr jednostek oceniających personel

31. Rejestr jednostek prowadzących szkolenia

32. Rejestr jednostek wydających zaświadczenia o odbytym szkoleniu

33. Rejestr wydanych certyfikatów dla personelu

Rejestry 30 - 33 prowadzone przez Departament Koordynacji Inspekcji w oparciu o art. 23 Ustawy o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych, a także w oparciu o rozporządzenie UE 2015/2067, rozporządzenie WE 304/2008, rozporządzenia UE 2015/2066 i rozporządzenia WE 306/2008.

 
 
UDT udostępnia informacje zawarte w prowadzonych rejestrach, ewidencji, wykazach na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. 2016, poz. 1764)
 
Prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu: 
 

 - w zakresie i na zasadach określonych w przepisach ustawy o ochronie informacji niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 182 poz. 1228 ) oraz w przepisach wykonawczych do tej ustawy;

- przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 2922);

- ze względu na tajemnicę przedsiębiorstwa: zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 r. Nr 153, poz. 1503, z późn. zm.);

- przepisami ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. 2017, poz. 229).

 
Wytworzyli:

Departament Koordynacji Inspekcji - poz. 1-5, 7-8,  28-33;

Departament Organizacyjno-Prawny - poz. 6;

Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności - poz. 11-27.