Dokumentacja przebiegu i efektów kontroli

Rok 2010 

1. KONTROLA przeprowadzona przez przedstawiciela Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w zakresie czynności sprawdzających dotyczących zrealizowanych transakcji z kontrahentem.

 

2. KONTROLA przeprowadzona w Urzędzie Dozoru Technicznego przez przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

 

3. KONTROLA przeprowadzona przez przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie w zakresie przestrzegania prawnej ochrony pracy z uwzględnieniem przepisów dotyczących czasu pracy i wynagrodzeń za pracę.

 

4. KONTROLA przeprowadzona przez przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz pracowniczych urlopów wypoczynkowych.

 

5. KONTROLA przeprowadzona przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Katowicach w zakresie przestrzegania przepisów dotyczących czasu pracy oraz zagadnień związanych z mobbingiem.

 

6. KONTROLA przeprowadzona przez przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Lublinie w zakresie przestrzegania przepisów prawnej ochrony czasu pracy, w tym rozwiązaywania stosunku pracy oraz wybranych aspektów z zakresu czasu pracy, wynagradzania i innych świadczeń związanych z pracą oraz urlopów wypoczynkowych w odniesieniu do pracowników oddziałów UDT w Lublinie, Wrocławiu, Wałbrzychu, Zielonej Górze, Poznaniu.

 

7. KONTROLA przeprowadzona przez przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli w zakresie realizacji przez wybrane podmioty publiczne zadań w zakresie komunikacji elektronicznej oraz prowadzenia Biuletynu Informacji Publicznej

 

wytworzył: Marek Moszkowicz

 


Rok 2011

1. KONTROLA przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie wykonania planu finansowego Urzędu Dozoru Technicznego w 2010 roku.

 

2. KONTROLA przeprowadzone przez przedstawicieli Urzędu Miasta Płock w zakresie przestrzegania zapisów Ustay o padotkach i opłatach lokalnych - podatek od nieruchomości.

 

3. KONTROLA przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie realizacji przez Urząd Dozoru Technicznego wniosków pokontrolnych zgłoszonych po kontroli wykonania planu finansowego Urzędu w 2010 r.

 

wytworzył: Marek Moszkowicz

 


Rok 2012 

1. KONTROLA przeprowadzona przez przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w zakresie przestrzegania przez UDT wybranych przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie wykonywania przez UDT ustawy o związkach zawodowych, jak również działalność prewencyjna tj. przeciwdziałanie naruszeniom przepisów prawa lub popełnieniu wykroczenia

 

2. KONTROLA przeprowadzona przez przedstawicieli Biura Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli Ministerstwa Gospodarki, w zakresie prowadzonych postępowań administracyjnych przez Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego, jako organu pierwszej instancji w latach 2010-2011.

 

3. KONTROLA przeprowadzona przez przedstawiciela Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie,  w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy, w szczególności w zakresie potrąceń z wynagrodzenia za pracę, jak również działalności prewencyjnej tj. przeciwdziałaniu naruszeniom prawa pracy lub popełnienia wykroczenia.

 

4. KONTROLA doraźna przeprowadzona przez Biuro Audytu Wewnętrznego, Ewaluacji i Kontroli Ministerstwa Gospodarki, w zakresie działań UDT kwestionowanych w interpelacji Posła Sławomira Kopycińskiego z dnia 24.07.2012 roku. (28-29.08.2012 r.)

 

5. KONTROLA przeprowadzona przez przedstawiciela Archiwum Akt Nowych w zakresie przeprowadzonej kontroli ogólnej archiwum zakładowego Urzędu Dozoru Technicznego.

 

6. KONTROLA przeprowadzona przez przedstawicieli Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w zakresie przestrzegania wybranych przepisów prawa pracy oraz technicznego bezpieczeństwa pracy, jak również działalność prewencyjna tj. przeciwdziałanie naruszeniom przepisów prawa pracy lub popełnieniu wykroczenia.

 

wytworzył: Marek Moszkowicz

 


Rok 2013.

1. KONTROLA przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie wykonania planu finansowego Urzędu Dozoru Technicznego w 2012 r.

 

2. KONTROLA przeprowadzona przez Najwyższą Izbę Kontroli w zakresie wybranych aspektów gospodarki finansowej Urzędu Dozoru Technicznego w latach 2009-2012.

 

wytworzył: Krzysztof Węgorek


 

Rok 2015.

1. KONTROLA przeprowadzona przez przedstwiciela Wydziału Kontroli Płatników Składek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych .

 

wytworzyła: Joanna Litwin


 

Rok 2016.

1. KONTROLA przeprowadzona przez przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli.

 

2. KONTROLA przeprowadzona przez przedstawiciela Najwyższej Izby Kontroli.

 

wytworzyła: Joanna Litwin