Organizacja

UDT kieruje Prezes, przy pomocy wiceprezesa, dyrektora Pionu Bezpieczeństwa Technicznego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych i dyrektorów oddziałów terenowych.
Dyrektora Pionu Bezpieczeństwa Technicznego, dyrektorów komórek organizacyjnych oraz dyrektorów oddziałów terenowych powołuje i odwołuje Prezes UDT.
W skład UDT wchodzą następujące komórki organizacyjne:
1) Departament Koordynacji Inspekcji;
2) Departament Certyfikacji i Oceny Zgodności;
3) Departament Innowacji i Rozwoju;
4) Centralne Laboratorium Dozoru Technicznego;
5) Biuro Prezesa;
6) Departament Infrastruktury i Informatyki;
7) Departament Finansowo - Księgowy;
8) Departament Organizacyjno - Prawny;
9) Departament Kadr;
10) Zespół Ochrony Informacji Niejawnych;
11) Zespół Audytu Wewnętrznego i Ewaluacji;
12) Zespół Kontroli Wewnętrznej
13) Zespół Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz Ochrony Przeciwpożarowej
Komórki organizacyjne wymienione powyżej w pkt. 1 – 4 tworzą Pion Bezpieczeństwa Technicznego.
W skład UDT wchodzą ponadto:
1) oddział terenowy z siedzibą w Białymstoku;
2) oddział terenowy z siedzibą w Bielsku-Białej;
3) oddział terenowy z siedzibą w Bydgoszczy;
4) oddział terenowy z siedzibą w Częstochowie;
5) oddział terenowy z siedzibą w Dąbrowie Górniczej;
6) oddział terenowy z siedzibą w Gdańsku;
7) oddział terenowy z siedzibą w Gliwicach;
8) oddział terenowy z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim;
9) oddział terenowy z siedzibą w Katowicach;
10) oddział terenowy z siedzibą w Kielcach;
11) oddział terenowy z siedzibą w Koszalinie;
12) oddział terenowy z siedzibą w Krakowie;
13) oddział terenowy z siedzibą w Lublinie;
14) oddział terenowy z siedzibą w Łodzi;
15) oddział terenowy z siedzibą w Olsztynie;
16) oddział terenowy z siedzibą w Opolu;
17) oddział terenowy z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim;
18) oddział terenowy z siedzibą w Płocku;
19) oddział terenowy z siedzibą w Poznaniu;
20) oddział terenowy z siedzibą w Piotrkowie Trybunalskim;
21) oddział terenowy z siedzibą w Radomiu;
22) oddział terenowy z siedzibą w Rzeszowie;
23) oddział terenowy z siedzibą w Siedlcach;
24) oddział terenowy z siedzibą w Szczecinie;
25) oddział terenowy z siedzibą w Tarnowie;
26) oddział terenowy z siedzibą w Wałbrzychu;
27) oddział terenowy z siedzibą w Warszawie;
28) oddział terenowy z siedzibą we Wrocławiu;
29) oddział terenowy z siedzibą w Zielonej Górze.
Organizację wewnętrzną i szczegółowy zakres zadań Pionu Bezpieczeństwa Technicznego, komórek organizacyjnych i oddziałów terenowych określa regulamin organizacyjny nadany przez Prezesa UDT.
Przy Prezesie UDT działa Kolegium, zwane dalej "Kolegium UDT". Kolegium UDT jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa UDT w zakresie przygotowywania projektów rozwiązań służących realizacji oraz zwiększaniu efektywności i jakości działań UDT, określonych w art. 37 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym.