Przedmiot działania i kompetencje

Przedmiot działania i kompetencje Urzędu Dozoru Technicznego

I. Do zakresu działania Urzędu Dozoru Technicznego należy - zgodnie z art. 37 ustawy o dozorze technicznym:

1) nadzór i kontrola przestrzegania przepisów o dozorze technicznym, a także przepisów i zasad z zakresu bezpieczeństwa techniki, dotyczących urządzeń technicznych,
2) wykonywanie dozoru technicznego nad urządzeniami technicznymi, w zakresie określonym ustawą,
3) wydawanie decyzji w sprawach wynikających z wykonywania dozoru technicznego,
4) szkolenie pracowników dozoru technicznego,
5) prowadzenie ewidencji eksploatowanych urządzeń technicznych,
6) współpraca ze specjalistycznymi jednostkami dozoru technicznego w zakresie wykonywania dozoru technicznego,
7) inicjowanie działalności normalizacyjnej, współudział w opracowywaniu lub opracowywanie projektów warunków technicznych dozoru technicznego oraz norm określających zasady i warunki bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
8) analizowanie przyczyn i skutków uszkodzeń urządzeń technicznych oraz stała ocena stopnia zagrożenia stwarzanego przez te urządzenia,
9) inicjowanie przedsięwzięć oraz prac badawczych w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych oraz prowadzenie w tym zakresie badań diagnostycznych i wykonywanie ekspertyz,
10) inicjowanie działalności mającej na celu podnoszenie zawodowych kwalifikacji wytwórców oraz użytkowników w zakresie bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
11) popularyzowanie zagadnień związanych z bezpieczną pracą urządzeń technicznych oraz organizowanie doradztwa w tym zakresie,
12) współpraca międzynarodowa w zakresie zagadnień dotyczących bezpiecznej pracy urządzeń technicznych,
13) współpraca z instytucjami polskimi i zagranicznymi w zakresie działań zmierzających do harmonizacji przepisów dozoru technicznego z wymaganiami Unii Europejskiej,
14) uzgadnianie programów szkolenia osób obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne,
15) sprawdzanie kwalifikacji osób wytwarzających, naprawiających, modernizujących, obsługujących i konserwujących urządzenia techniczne oraz osób wykonujących badania nieniszczące,
16) certyfikowanie systemów jakości dotyczących urządzeń technicznych,
17) występowanie z wnioskami o zmianę wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego.

II. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych:

- Urząd Dozoru Technicznego jest upoważniony do uznawania nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) — stronach umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym kwalifikacji:
1) do wykonywania zawodów regulowanych:
a) obsługującego dźwigi,
b) obsługującego dźwignice,
c) konserwatora dźwigów,
d) konserwatora dźwignic,
e) operatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
f) konserwatora wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia,
g) napełniającego zbiorniki przenośne,
h) stanowisk pracy związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną,
i) stanowisk pracy związanych z dozorem nad eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych
wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną,
j) stanowisk pracy związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych, określonych w przepisach dotyczących
szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją
urządzeń, instalacji i sieci,
k) stanowisk pracy związanych z dozorem nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci wytwarzających,
przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych, określonych w przepisach dotyczących szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci,
l) stanowisk pracy związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe,
m) stanowisk pracy związanych z dozorem nad eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe,
n) osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane,
o) osób dokonujących naprawy i obsługi technicznej oraz demontażu urządzeń i instalacji przeciwpożarowych, a także odzysku, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji w nich zawartych,
p) osób dokonujących demontażu instalacji i urządzeń, odzysku substancji kontrolowanych, recyklingu, regeneracji i unieszkodliwiania substancji;

- Urząd Dozoru Technicznego jest upoważniony do podejmowania lub wykonywania niektórych działalności określonych w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie przyporządkowania działalności oznaczonych kodami ISIC lub NICE do Polskiej Klasyfikacji Działalności (Dz. U. 2016, poz. 2225), wynikających z załącznika IV do dyrektywy 2005/36/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 7 września 2005 r. w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. Urz. UE L 255 z 30.09.2005, str. 22, z późn. zm.), w zakresie:
a) produkcji rur, przewodów, kształtowników zamkniętych i łączników ze stali,
b) kucia, prasowania, wytłaczania i walcowania metali,
c) produkcji konstrukcji metalowych i ich części,
d) produkcji grzejników i kotłów centralnego ogrzewania,
e) produkcji urządzeń dźwigowych i chwytaków
— odpowiadających działalnościom w zakresie wytwarzania, naprawy urządzeń technicznych oraz materiałów i elementów stosowanych do ich wytwarzania, naprawy lub modernizacji, określonych w przepisach dotyczących dozoru technicznego.

III. Urząd Dozoru Technicznego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2016, poz. 655, z późn. zm.)  oraz ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz.U. 2016, poz. 542) jest autoryzowany i notyfikowany Komisji Europejskiej do działania jako jednostka notyfikowana nr 1433, w zakresie:

- 2014/29/UE - Proste zbiorniki ciśnieniowe (SPVD)
- 2009/142/WE  - Urządzenia gazowe (GAD)
- 92/42/EWG - Efektywność energetyczna kotłów (BED)
- 2014/34/UE - Atmosfery wybuchowe (ATEX)
- 2014/33/UE- Dźwigi (Lifts)
- 2014/68/UE - Urządzenia ciśnieniowe (PED)
- 2006/42/WE - Maszyny (MD)
- 2014/30/UE - Kompatybilność elektromagnetyczna (EMD)
- 2010/35/UE - Transportowe urządzenia ciśnieniowe (TPED)
- 2000/14/WE - Hałas
- 305/2011 - Wyroby budowlane (CPR)

IV. Zgodnie z rozdz. 3, § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie wymagań dla dźwigów i elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. 2016, poz. 811) Urząd Dozoru Technicznego wydaje w szczególnych przypadkach wstępne akceptacje dla rozwiązań technicznych zapobiegających powstawaniu zagrożeń dla osób znajdujących się poza kabiną dźwigu.

V. Zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211) - rozdz. 8, art. 68 ust.2 p. 6 Prezes UDT współpracuje z Prezesem Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych w zakresie nadzoru nad wyrobami wytwarzanymi, wprowadzanymi i wprowadzonymi do obrotu, wprowadzonymi do używania lub przekazanymi do oceny działania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

VI. Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 października 2007 r. w sprawie trybu i form współdziałania niektórych organów z Państwową Inspekcją Pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia (Dz. U. 2007 Nr 250, poz. 1870), Urząd Dozoru Technicznego współdziała z PIP w zakresie określonym w ww. Rozporządzeniu.

Wytworzył: Jacek Trzosowski