Stan spraw

Rodzaj sprawy
Rok 2013
Rok 2014
Rok 2015
Rok 2016
Urządzenia techniczne pod dozorem
1 102 439
1 146 931
1 199 529
1 256 426

Przeprowadzone egzaminy sprawdzające kwalifikacje (na podstawie ustawy o dozorze technicznym)

111 692
118 752
136 312
136 306

Decyzje w sprawie uznawania kwalifikacji (na podstawie ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej):

- decyzje pozytywne
- decyzje odmawiające uznania kwalifikacji
- nie zakończone postępowanie
24
 
 
13
6
5
24
 
 
14
8
7
42
 
 
36
13
--
45
 
 
25
20
--
Odwołania:
-wpłynęło
-załatwiono w trybie samokontroli
-przekazano do rozpatrzenia organowi II instancji
20
12
8
45
12
33
41
29
12
10
2
8

Wytworzył: Jacek Trzosowski