Podstawy prawne działania UDT

Podstawy prawne działania UDT stanowią:


- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. 2015, poz. 1125) oraz wydane z mocy tej ustawy rozporządzenia:

1. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. 2012, poz. 1468),
2. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 maja 2014 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Dozoru Technicznego (Dz. U. 2014, poz. 682),
3. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. 2001 Nr 79, poz. 849, z późn. zm.),
4. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego (Dz. U. 2001 Nr 30, poz. 346),
5. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 27 listopada 2014 r. w sprawie wysokości opłat za czynności jednostek dozoru technicznego (Dz. U. 2014, poz.1675),
6. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 lipca 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać przenośniki kabinowe i krzesełkowe (Dz. U. 2001 Nr 77, poz. 827),
7. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 września 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów ciekłych zapalnych (Dz. U. 2001 Nr 113, poz. 1211, z późn. zm.),
8. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 grudnia 2001 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki (Dz. U. 2002 Nr 4, poz. 43),
9. rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać zbiorniki bezciśnieniowe i niskociśnieniowe przeznaczone do magazynowania materiałów trujących lub żrących (Dz. U. 2002, Nr 63, poz. 572),
10. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 lipca 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń ciśnieniowych (Dz. U. 2003 Nr 135, poz. 1269),
11. rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. 2003 Nr 193, poz. 1890).
12. rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w elektrowni jądrowej (Dz. U. 2014, poz. 111)

- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23),

- ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 2016, poz. 655),

- ustawa z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. 2016, poz. 542).


- ustawa z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65):

1. rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie stażu adaptacyjnego oraz testu umiejętności w toku postępowania o uznanie kwalifikacji zawodowych do wykonywania niektórych zawodów regulowanych należących do działu gospodarka (Dz. U. 2017, poz. 35),
2.
rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 16 listopada 2016 r. w sprawie dokumentów w postępowaniu w sprawie uznania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu regulowanego albo podejmowania lub wykonywania działalności regulowanej w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2016, poz.2006),
3. rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 12 maja 2016 r. w sprawie informacji przekazywanych koordynatorowi systemu uznawania kwalifikacji zawodowych zawodów regulowanych i działalnościach regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej przez właściwe organy (Dz. U. 2016, poz. 732),
4. Zarządzenie nr 77 Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2016 r. w sprawie Zespołu do współpracy przy realizacji zadań związanych z koordynacją systemu do uznawania kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodów regulowanych oraz do podejmowania lub wykonywania działalności regulowanych w Rzeczypospolitej Polskiej (M.P. 2016, poz. 216)
 

- rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji zawodowych (Dz. U. 2016, poz. 2299), wydane na podstawie art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej (Dz. U. 2016, poz. 543),

- rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 3 czerwca 2016 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla dźwigów i ich elementów bezpieczeństwa do dźwigów (Dz. U. 2016, poz. 811) 

- ustawa z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz. U. 2017, poz. 211) - rozdz. 8, art. 68 ust. 2 p. 6.

- ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. 2012, poz. 1059)

- ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. 2015, poz. 478)

- ustawa z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych  (Dz. U. 2015, poz. 881)

 

Wydawanie przepisów wewnętrznych Urzędu Dozoru Technicznego należy do kompetencji Prezesa UDT.

 

Wytworzył: Jacek Trzosowski