Przyjmowanie, kolejność oraz sposób załatwiania spraw

Przyjmowanie, załatwianie i rozstrzyganie spraw należących do zakresu działania UDT, następuje w kolejności zgłoszenia wniosków o ich wszczęcie, bez zbędnej zwłoki i zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania administracyjnego (art. 7 ust 1 ustawy o dozorze technicznym), o ile inne przepisy nie stanowią inaczej. 

L.p.

Rodzaj sprawy 

Kolejność załatwiania lub rozstrzygania
1. Sprawy związane z wykonywaniem dozoru technicznego Postępowanie administracyjne wszczyna się niezwłocznie na żądanie strony lub z urzędu. Bez zbędnej zwłoki załatwiane są sprawy wymagające postępowania wyjaśniającego, nie później jednak niż w ciągu 1 miesiąca. W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. W przypadku zagrożenia utrzymania ciągłości produkcji w zakładzie o ruchu ciągłym organ właściwej jednostki dozoru technicznego jest obowiązany przystąpić do doraźnego badania technicznego w czasie nie dłuższym niż 12 godzin od zgłoszenia zagrożenia. 
2. Potwierdzenie kwalifikacji w terminie 1 miesiąca od złożenia kompletnego i opłaconego wniosku
3. Uznawanie kwalifikacji

w terminie trzech miesięcy od dnia przedłożenia przez wnioskodawcę wszystkich niezbędnych dokumentów. W szczególnych przypadkach termin wydania decyzji może być przedłużony o miesiąc - na podstawie ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. 2016, poz. 65).

4.

Udostępnianie informacji publicznych

Urząd Dozoru Technicznego udostępnia informacje publiczne będące w jego posiadaniu, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764). Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej lub w centralnym repozytorium, jest udostępniana na wniosek.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej pocztą tradycyjną lub osobiście w Kancelarii Urzędu;
  • w formie dokumentu elektronicznego poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą obsługiwaną przez platformę e-PUAP http://esp.udt.gov.pl;
  • e-mailem na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • z wykorzystaniem faxu: (+48) 22 822 72 09.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w powyższym terminie, Urząd Dozoru Technicznego powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o nowym terminie, w jakim udostępni informację (nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku).

5. Udzielanie informacji na temat danych osobowych przetwarzanych przez UDT Informacje na temat danych osobowych zawartych w rejestrach prowadzonych przez UDT udostępniane są na wniosek złożony przez osobę, której dane dotyczą, w terminie 30 dni od złożenia wniosku. Informacje na temat danych osobowych zawartych w rejestrach prowadzonych przez UDT udostępniane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
6. Skargi i wnioski

Skargi i wnioski są rozpatrywane bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu miesiąca. Skargi i wnioski posłów na Sejm, senatorów i radnych, którzy wnieśli skargę (wniosek) we własnym imieniu albo przekazali do załatwienia skargę innej osoby rozpatruje się w terminie 14 dni od dnia wniesienia albo przekazania. Szczegółowy tryb postępowania ze skargami i wnioskami określa Kodeks postępowania administracyjnego oraz rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków z dnia 8 stycznia 2002 r. (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Prezes Urzędu Dozoru Technicznego przyjmuje w sprawie wniosków, zażaleń i skarg w siedzibie Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie, ul. Szczęśliwicka 34 w poniedziałki w godz. 15.00-17.00.

Wytworzył:

Poz. 3, 4, 5 i 6 – Departament Organizacyjno-Prawny

Poz. 1, 2 – Departament Koordynacji Inspekcji