Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (ESP) to dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania dokumentu elektronicznego do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnego systemu teleinformatycznego. Przekazanie dokumentów do UDT za pomocą ESP zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru.


Urząd Dozoru Technicznego udostępnia Elektroniczną Skrzynkę Podawczą na platformie ePUAP, zgodnie z zapisami:
- Ustawy o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne z dnia 17 lutego 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 64 poz. 565 ze zm.),
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym z dnia 29 września 2005 r. (Dz. U. 2005 nr 200 poz. 1651),
- Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych oraz udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych z dnia 14 września 2011 r (Dz. U. 2011 nr 206 poz. 1216).
- Kodeksu postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r. (Dz. U. 2000 nr 98, poz. 1071 ze zm.).

W UDT elektroniczna skrzynka podawcza jest obsługiwana przez platformę ePUAP i jest dostępna pod adresem  http://esp.udt.gov.pl.

UWAGA:
W celu przekazania korespondencji za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) wymagane jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP (możliwość rejestracji pod adresem http://epuap.gov.pl).
W wybranych sprawach do przekazania korespondencji za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) wymagane jest posiadanie bezpłatnego Profilu Zaufanego na platformie ePUAP lub podpisu elektronicznego weryfikowanego za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
Informacje o profilu zaufanym dostępne są na platformie ePUAP.


Urząd Dozoru Technicznego udostępnia na platformie ePUAP formularze dedykowane do obsługi wybranych rodzajów spraw:
•    Skargi, wnioski, zapytania do urzędu
•    Pismo ogólne do urzędu
•    Zezwolenie na eksploatację urządzenia objętego dozorem technicznym


Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do UDT:
1.Przekazanie dokumentu za pomocą Elektronicznej Skrzynki Podawczej, poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza bądź dołączenie, jako załącznika do formularza dokumentu elektronicznego podpisanego profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
2. Dostarczenie dokumentu podpisanego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu poprzez pocztę elektroniczną na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Jednocześnie informujemy, że wysłanie dokumentów tą drogą nie zapewnia uzyskania urzędowego poświadczenia odbioru, szczególności takiego, o którym mowa w art. 63 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postępowania administracyjnego lub w art. 168 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. — Ordynacja podatkowa.
Takie poświadczenie można uzyskać przekazując dokument drogą wymienioną w pkt.1.
3.Dostarczenie dokumentów w godzinach 7:45 – 15:45 do Kancelarii UDT mieszczącej się w pokoju nr 2 przy ul. Szczęśliwicka 34 w Warszawie na następujących nośnikach danych:
•    Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
•    Płyta CD-RW
Wymienione nośniki muszą mieć możliwość zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do UDT:
1.    Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym ePUAP
2.    Akceptowalne formaty załączników to:
•    TXT, RTF, PDF, XPS, ODT, DOC, DOCX,
•    CSV,ODS, XLS, XLSX,
•    ODP, PPT,
•    GIF, TIF, BMP, JPG, JPEG, PNG,
•    7Z, GZ, ZIP,
3.    Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5MB, wielkość pojedynczego załącznika nie może przekraczać 3,5MB.
4.    Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.

 

 

Wytworzył: Marek Lefek